Sheraton Suites Galleria, Atlanta. | (770) 955-3900​ | 2844 Cobb Pkwy SE, Atlanta, GA 30339Call now for GROUP rates:
+1 (866) 769-8083